Informace o zabezpečení ochrany osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR). Dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí v sídle školy.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU), funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 21. března 2019 vykonává paní Jitka Boučková, DiS.,
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: +420 724 959722

Obecné Nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU. Povinností školy jako správce osobních údajů je tímto nařízením se řídit a provést taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému zacházení s osobními údaji žáků a zákonných zástupců a aby se hájila jejich práva.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů (včetně kontrolních mechanismů) – aby se zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů. Všichni zaměstnanci školy se při práci s osobními údaji  řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka). Výslovný souhlas subjektu údajů musí být písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje, které škola zpracovává, získává převážně od zákonných zástupců žáků při přijímání ke vzdělávání, ale také v průběhu vzdělávání. Dalším zdrojem je hodnocení žáků v průběhu vzdělávání pracovníky školy. Škola může získat také informace od zdravotnických zařízení a pedagogicko-psychologických poraden. Údaje se mohou také získávat při přestupech žáka z jiné školy.

Většinu údajů je zákonný zástupce povinen škole předat, což převážně ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 školského zákona a zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, kromě případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice