od do činnost
6:30 8:00 čekáme na kamarády, volné hry
skupinová práce vybraného zájmového centra
8:00 8:30 ranní hry podle volby a přání dětí
individuální péče (reedukační, kompenzační pedagogická péče)
společné zahájení dne v kruhu (co nás čeká, co se nám přihodilo)
8:30 8:45 tělovýchovné chvilky v herně (pohybové hry, zdravotní a relaxační cvičení )
8:45 9:05 osobní hygiena a svačina
9:05 9:45 dopolední tematická lekce vycházející ze školního vzdělávacího programu
integrované aktivity - logopedické chvilky, dechová cvičení s flétničkou a angličtinka
osobní hygiena a příprava na pobyt venku
9:45 11:45 pobyt venku
11:45 12:15 osobní hygiena a oběd
12:15 14:15 osobní hygiena, poslech čtené pohádky, odpočinek
náhradní klidové aktivity (v ložnici)
14:15 14:30 osobní hygiena a odpolední svačina
14:30 15:30 odpolední zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 

Jak vypadá den v naší školce

Příchod dětí, volné hry

Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou pozdravem a podáním ruky (z očí do očí) a s ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje nebo činnost, která je ten den v nabídce. Ukončení her oznamuje smluvený signál (zvoneček), na kterém se společně dohodnou a respektují ho.

Ranní kruh

Po volných hrách se děti sesednou do kruhu, který je situován do prostoru herny. Cílem ranního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby si při sdílení (zážitků, pocitů, názorů, dojmů apod.) naslouchaly, aby se seznámily, co budou dnes dělat, ze kterých činností si mohou vybrat. Tvar kruhu symbolizuje rovnost, partnerství všech jeho členů, stmeluje. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii.

Tělovýchovná chvilka

Skladbu cvičení volí učitelka, ale není výjimkou, že se na ní podílí i děti. Zařazujeme lokomoční činnosti (chůze, běh, lezení, skoky), zdravotní cviky, zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, na říkadla, s náčiním, na nářadí a pohybové hry. Základním posláním cvičení je zdravotní prospěšnost, vyžití v rámci kolektivu, psychické uvolnění, doplnění integrovaných bloků. Na cvičení se děti nepřevlékají, pouze si vyzují bačkorky podle potřeby.

Svačina

Kolem deváté hodiny mají děti připravenou svačinu. Po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou, co je připraveno na okénku kuchyně ( talířek, jídlo). Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti a libovolně si přidávat. Paní učitelka rozdá hrníčky s pitím a ovoce nebo zeleninu a zajistí pomoc mladším dětem a všude tam, kde je třeba. Služba z řad dětí setře po svačince stolečky.

Řízené činnosti

Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se společných činností. Děti pracují v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte, jeho věk i zájem.
Tím, že si dítě může vybrat z nabízených činností podporujeme:

  • Zodpovědnost za vlastní volbu
  • Aktivní účast v komunitním kruhu
  • Tvořivost a myšlení
  • Sociální dovednosti

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo, v čem byly úspěšné, které činnosti je nejvíce zaujaly, co se naučily, s kým spolupracovaly, kdo jim pomáhal. Hodnotící kruh probíhá buď před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje souvislého vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

Pobyt venku

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti. Vybavení zahrady a okolí školy dává příležitosti ke spontánním i řízeným pohybovým aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, ale především umožňuje úzký kontakt s přírodou, vedení dětí k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

Hygiena a oběd

Oběd je nejen příležitostí k uspokojení biologické potřeby, ale znamená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem (např. starší děti se mimo nalévání polévky obsluhují zcela samy, mladším dětem se jídlo roznáší apod.). Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti nedokrmujeme, a to ani v případě, že se dítě „loudá“.

Odpolední odpočinek

Děti, které tráví v mateřské škole celý den, potřebují čas na odpočinek, relaxovat. Ukládají se k odpočinku, mohou mít svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádky, relaxační hudbu, někdy si děti chtějí „o něčem“ povídat, a pak některé usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízené tiché činnosti (prohlížení knížek, puzzle, skládačky, …) s dodržováním pravidla „Hraj si tak, abys nerušil spící kamarády“.

 

Odpolední činnosti do odchodu dětí domů

Odpoledne si děti vybírají činnosti podle vlastního výběru, je zde prostor pro individuální přístup a pro doplňkové programy.

 

 

 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice