Spolupráce s rodiči

Rodiče se podílejí na akcích svou účastí, což je velmi potěšující, ale i svými věcnými připomínkami a nápady, kterých si velmi vážíme. Rodiče mají možnost kdykoliv navštívit mateřskou školu a sledovat práci učitelek s dětmi, nebo se na dítě kdykoliv informovat.

V letošním roce bychom rády prohloubily naši spolupráci v oblasti ekologické, kdy požádáme rodiče o pomoc ve sběru papíru, hliníku, citrónové a pomerančové kůry, kaštanů a šípků. Rodiče sehrají pro svoje děti ze školky pohádkové divadelní představení a babičky se jistě rády zapojí do projektu "Zimní podvečerní čtení".

Naší snahou je pracovat v duchu: "Aby se naše školka stala tou vaší".

 

 

Spolupráce se Základní školou

Společné prostory, které sdílíme se základní školou ale hlavně podobný náboj, úsilí a elán pedagogických pracovníků nás přímo vybízí ke spolupráci v duchu "žijeme pod jednou střechou" Zajišťujeme organizaci několika společných akcí jak na půdě školy, tak i mimo ni. 

 

Spolupráce s obcí Radňovice

Spolupráce a vstřícné kroky obce, jsou nejvíce patrné z moderního vybavení třídy a z velké části zrekpnstruované budovy školy. Aktivně se účastníme kulturního života v obci, kdy v prosinci společně rozsvědcujeme vánoční strom, připravujeme kulturní program pro místní seniory a v květnu vítáme do života naše malé občánky.

 

Spolupráce s Mysliveckým sdružením Zátoky

Každoročně pomáháme myslivcům se sběrem kaštanů i pořádáním Okresní výstavy trofejí, kde zdobí sál výtvarné práce dětí naší mateřské školy.

 

Nadstandardní činnosti a doplňkové programy

Zaměření MŠ na angličtinu a hru na flétnu

Děti se hravou formou integrované výuky prostřednictvím her, říkadel a malování seznámí s cizí řečí. Během hudebních a istrumentálních činností si děti osvojí správné dýchání při hře na zobcovou flétnu.

 

Keramický kroužek

Děti výtvarně zaměřené mají možnost vyzkoušet si práci s hlínou, prožít společně tvůrčí atmosféru a něco pěkného si vyrobit přímo ve školce.

 

Divadelní představení, kulturní akce

Během roku nás několikrát navštíví přímo v mateřské škole Dřevěné divadlo Jana Hrubce a Divadlo víly srdíčkové. Využívat budeme i nabídky ZUŠ, Kina, KD v Novém Městě na Moravě, muzea, galerie a DDM ve Žďáře nad Sázavou..

 

Klub dětí a maminek

Od měsíce října po celý školní rok funguje každé pondělí od 14:30 do 15:30 hodin v naší mateřské škole Klub dětí a maminek, které jsou mladší tří let a běžně naši mateřskou školu nenavštěvují. Děti se tak nenásilnou formou v doprovodu maminky, tatínka nebo babičky mohou seznámit s prostředím mateřské školy a lépe se tak připravit na vstup do mateřské školy. Rodiče jsou zároveň seznámeny s provozem, vybavením a nabízenými činnostmi a službami pro jejich dítě.

 

Charitativní činnost

Již několik let se naše mateřská škola podílí na charitativní sbírce Fondu Sidus, o.p.s., jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole,
Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Také sběr víček od PET lahví je v naší školce již tradicí. Nasbíraná víčka i letos darujeme do sbírky na pomoc konkrétní osobě se zdravotním postižením.

 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice