Vážení rodiče,

potěšilo nás, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku na naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy.

1.  Několik informací o škole

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích na interaktivní tabuli. Ve škole existuje kroužek, který umožňuje žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího standardu: kroužky ŠD – dle nabídky v aktuálním roce.

V průběhu celého roku jsou žáci motivováni celoroční soutěží o ceny. V rámci této soutěže se snažíme vést děti k ekologickému způsobu života.

Ve škole se vyučuje ve dvou třídách, máme spojené ročníky. Spojení je dle počtu žáků. Počet žáků 30.

Školní družina má 1 oddělení, které navštěvuje 25 dětí.

Škola vyučuje anglický jazyk a to od 3. ročníku.

2. Výuka v 1. třídě

Učební plán 1.třídy:

Český jazyk 9 hodin
Matematika 4 hodiny
Prvouka 2 hodiny
Hudební výchova 1 hodina
Výtvarná výchova 1 hodina
Praktické činnosti 1 hodina
Tělesná výchova 2 hodiny

 

V první třídě lze vyučovat jednotlivým předmětům v blocích, menších časových celcích než jedna vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat, ale při zachování celkové týdenní dotace pro jednotlivé vyučovací předměty.

Vyučování v 1. třídě začíná v 7.35 a končí zpravidla v 11.40 hodin.

3. Školní družina

Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci první – páté třídy. ŠD organizuje i řadu dalších činností.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku u vychovatelky školní družiny.

4. Je vaše dítě připraveno na školu ?

Společenské předpoklady:

 • je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním
 • umí se rozdělit s ostatními, není sobecké
 • je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly
 • je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
 • umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou
 • když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
 • pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá
 • umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky
 • svoje místo a věci udržuje v pořádku

 

Fyzické předpoklady:

 • umí si poradit s knoflíky, zipy a tkaničkami
 • má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, zvládne velkou tupou jehlu a nit, umí navlékat korálky, umí i jiné věci, které patří k manuální zručnosti
 • umí chytit a hodit velký míč
 • umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině
 • umí poskočit
 • umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
 • není přehnaně nesoustředěné nebo apatické
 • je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

 

Psychické předpoklady:

 • umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
 • má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
 • rozezná barvy a zná jejich názvy
 • zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
 • pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
 • správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule
 • umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
 • projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, kreslené příběhy mu také docela vyhovují
 • zapojí se do her, které doma hraje s ostatními dětmi, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí

 

Spolupráce rodiny a školy:

 • jednotná výchova rodiny a školy
 • každodenní rozhovor o školní práci
 • důsledná kontrola pomůcek
 • dohled při psaní domácích úkolů
 • pravidelné návštěvy třídních schůzek
 • při obtížích žáka spolupracovat s třídním učitelem

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice