Charakteristika školy

Základní škola Radňovice je málotřídní základní škola rodinného typu, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve dvou třídách. Od 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem - příspěvkovou organizací. Součástí školy je školní družina, od 1. 1. 2008 rovněž mateřská škola a školní jídelna.

Základní škola

Budova základní školy se nachází uprostřed návsi a sdružuje ještě mateřskou školu. V přízemí se nachází mateřská škola, školní jídelna a školní družina, v prvním podlaží je základní škola.

Materiální vybavení školy se snažíme obnovovat. Třídy jsou dostatečně velké, prostorné a účelně zařízené.

Škola nemá samostatnou počítačovou učebnu, neboť zde nejsou prostory, ale přesto disponuje ICT technikou v jednotlivých třídách. Ve třídě I je 9 PC, třída II má 5 PC. Dvě interaktivní tabule a 3 dataprojektory pomáhají zkvalitňovat výuku, učitelé využívají pro svou práci notebooky.

Počítače jsou využívány při výuce, slouží rovněž pro práci s integrovanými žáky. Další využití je v počítačovém kroužku, o přestávkách, při pobytu ve školní družině i ve volném čase. Žáci mohou využívat bohatý výukový software, textový editor, grafický editor, tabulkový kalkulátor, webový prohlížeč. Žáci mají možnost tisknout, zálohovat, podílejí se na přípravě propagačních letáků na akce pořádané školou.

Školní družina využívá ke své činnosti jednu velkou místnost v přízemí. Je vybavena sklápěcími stoly, židličkami, skříňovým nábytkem. V místnosti je rovněž koberec, pohovka, žíněnky a lavičky. Tato místnost slouží také jako „tělocvična“.

Škola nemá tělocvičnu, výuka tělesné výchovy je doplňována sportovními aktivitami na fotbalovém hřišti a na sportovišti u školy, které je hojně využíváno hlavně v zimních měsících – možnost bruslení. Pokud probíhá tělesná výchova v herně ŠD, máme k dispozici základní vybavení: lavičky, žíněnky, gymnastický koberec, kozu, kladinu, žebřiny, kruhy, trampolínu, doskočiště apod. Okolí školy nám umožňuje rozvíjet běžecké aktivity. Účastníme se plaveckého výcviku ve Žďáře nad Sázavou.

Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně.

V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, kompenzační cviky). Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou velice často zařazovány do plánu školní družiny. Hojně využíváme možnosti pohybových aktivit venku. K dispozici máme rovněž školní zahradu vybavenou dětskými prolézačkami.

Otužování – žáci jsou vedeni k přiměřenému oblékání.

Na svačinu a oběd děti přecházejí do školní jídelny v přízemí budovy. Využíváme možnosti odběru školního dotovaného mléka a mléčných výrobků, jsme zapojeni do projektu EU Ovoce do škol, Mléko do škol.

Organizace vyučování

Začátek vyučování: v 7:35 hod.

Vyučovací hodina: ve škole je mechanický zvonek, učitelé mají možnost učit v blocích. Zpravidla je však dodržována délka 45 minut.

Přestávky: 10 minut po každé vyučovací hodině, velká přestávka je 20 minut a polední přestávka je 50 minut.

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu hodin a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základní škole a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených vzdělávacím programem Základní škola č.j. 16 847/96-2. Pro žáky se SVPU se každoročně vypracovávají individuální plány a je jim věnována individuální péče navíc s využitím učebních postupů, doporučených PPP.

Stravování

Je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově školy a je součástí školy.

Doba vydávání obědů: od 12:40 do 13.10 hod.

Skladba pedagogického sboru

Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka, dvě učitelky ZŠ, ochotné stále se sebevzdělávat, vychovatelka ŠD.

Pedagogický sbor doplňuje pedagog nepovinného předmětu Náboženství.

Mateřská škola přijímá děti zpravidla od 3 let, pokud máme volná místa, přijímáme i děti od 2 let.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice